کارت پست الکترونیکی

پیشرو چین است کارت پست الکترونیکی Facevideo، کارت پست الکترونیکی 512 مگابایتی، کارت پست الکترونیکی 210 میلی متری بازار محصول